Alanar Meyve Ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Alanar Meyve kişisel verilerin işlenmesinde azami özeni göstermektedir. Şeffaf ve hesap verebilir olabilmek için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ile ilgili kişilere veri sorumlusuna başvuru imkânı verilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ ile veri sorumlusuna başvurunun usulü ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruların etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırabilmek için gerekli her türlü idari ve teknik tedbir alınmıştır.

Bu form başvurunuzun tebliğe uygun bir biçimde yapılabilmesi için size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Başvurunuzda kullanabileceğiniz haklarınız

İlgili kişinin başvurusuna konu olabilecek hakları Kanun’un 11’nci maddesinde;

 • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Olarak düzenlenmiştir.

2. İstisnalar

Başvuru hakkınız; zararınızın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere aşağıdaki hâllerde kullanılamaz:

 • a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

3. Başvuru Yolları

Başvurunuzu, aşağıdaki formu doldurduktan sonra sıralanan yöntemlerden birini kullanarak bize ulaştırabilirsiniz.

 1. Kültür Mahallesi, Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus – Beşiktaş 34340 İstanbul adresine şahsen ulaştırabilir veya iadeli taahhütlü olarak
 2. Kayıtlı elektronik posta adresiniz var ise alanar@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik e-posta ile
 3. Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@alanar.com.tr e-posta hesabına e-posta ile

4. Başkası Adına Başvuru

Başkası adına başvuruda bulunuluyorsa, ilgili kişi adına başvuru hakkının olduğunun (örneğin avukatlar için vekâletname, vasiler için mahkeme kararı vb.) ispatlanması gerekir. İspat edilemeyen durumlarda ilgili kişi ile ilgili hiçbir bilgi paylaşılmaz ve başvuru doğrudan reddedilir.

Yanlış veya eksik bilgi vererek başkası ile ilgili kişisel verilerin kasten elde edilmesi Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesinde düzenlenen Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme suçunun işlenmesidir. Bu suçun failine iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

5. Kimlik Doğrulaması

Kişisel veriler ilgilisi dışında yetkisiz hiç kimse ile paylaşılmamaktadır. Başvurunun ulaşmasından sonra eldeki mevcut bilgi ve belgeler kimlik doğrulaması için yeterli değil ise başvuruyu yapandan kimlik doğrulaması için farklı bilgi ve belgeler talep edilebilir.

Mevcut kişisel veriler kimlik doğrulamasına müsait değil ise yani hiçbir kimlik verisi içermemesi veya yetersiz kimlik verisi içermesi sebebiyle kişisel verilerin başvuruyu yapan kişi ile ilgisi kurulamıyor ise başvuru reddedilir.

6. Başvurunun Cevaplanması

Talebin kabul edilmesi durumunda gereği yapılır. Talebin kabul edilmemesi durumunda gerekçesi de belirtilerek reddedilir. Taleplerin kısmen kabul edilmesi veya kısmen reddedilmesi de mümkündür.

Talep edilen bilgiler başka üçüncü gerçek kişileri de ilgilendiren bilgiler ise mümkünse üçüncü kişilerle ilgili veriler çıkartılır. Çıkartılması mümkün olmayan durumlarda gerekçesi belirtilerek reddedilir.

7. Cevaplama Süresi

Başvuru ulaştıktan sonra en kısa zamanda ve en geç başvuru tarihinden sonra 30 gün içerisinde başvuru cevaplanır. Yazılı başvurularda, evrakın tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

8. Cevap Yöntemi

İlgili kişilerin başvurularına yazılı olarak cevap verilir. Aksine bir talep yoksa cevap iadeli taahhütlü olarak gönderilir. İlgili kişinin farklı bir yöntemi seçmesi durumunda uygun olduğu ölçüde talep edilen yöntemle cevap gönderilir.

9. Ücretlendirme

İlgili kişinin başvurusunun cevaplandırılmasından ücret talep edilmez. Başvuru hakkının kötüye kullanıldığı kanaatine ulaşılması durumunda on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınır.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesinin gerekmesi durumunda talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Alanar Meyve Ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

*Adınız Soyadınız
*TC Kimlik Numaranız (T.C. Vatandaşları) / Uyruğunuz ve Pasaport Numaranız (Yabancılar)
Telefon ve/veya Fax Numaranız
E-Posta Adresiniz
*Tebligata Esas Yerleşim veya İşyeri Adresiniz
*Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Md. 5/2’ye göre doldurulması zorunlu alan

Talep Konusu

Sizinle ilgili kişisel veri işleme faaliyetlerini daha hızlı tespit edebilmek ve taleplerinize ilişkin cevabımızı daha kısa sürede hazırlayabilmemiz için mevcut durumu ve taleplerinizi detaylı olarak anlatınız.

 Talep konusunu ilişkin bilgi ve belgeleri de forma ekleyiniz.

Talebinize verilecek cevap bildirdiğiniz yerleşim veya işyeri adresinize yazılı olarak gönderilecektir. Ancak yazılı olarak gönderilmesini talep etmiyorsanız ve gerekli iletişim bilginizin tarafımızdan biliniyor olması veya yukarıda girilmiş olması durumunda cevabın size ulaştırılmasını istediğiniz kanalı seçiniz:

  KEP   E-Posta   Fax    

 İlgili Kişi Beyanı

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin benim ve doğru olduğunu; başkasıyla ilgili kişisel verileri kasten elde etmenin Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesine göre suç olduğunu ve böyle bir durumdan kaynaklanabilecek tüm maddi ve manevi zararları tazminle yükümlü olduğumu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

 Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

BİZİ TAKİP EDİN